Общи условия

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „ГИБ“ ЕООД (наричана за краткост фирмата) с адрес на регистрация и управление – гр. София, ул. Метличина поляна, бл. 38, вх. А, ет.1, ап.3; с БУЛСТАТ BG121214193; МОЛ: Павел Георгиев, управител на Къмпинг Царски плаж - Созопол (наричан за краткост къмпинг, къмпинга, ние, наш) с потребителите (наричани за краткост клиента, клиентите) използващи услугите на Къмпинга и сайта на къмпинга намиращ се на интернет адрес: www.созопол.com (наричан за краткост Сайта).
Настоящите Общи условия са разработени на база действащото българско законодателство.
Като използвате услугите или функциите, предлагани чрез Сайта и Къмпинга и/или съдържанието на Сайта по какъвто и да е начин, Вие се съгласявате с всички описани по-долу правила и условия и се отказвате от правото си да предявявате искове за неточности или грешки в това споразумение. Ако не сте съгласни, с което и да е от тези правила и условия, не използвайте Сайта и Къмпинга, напуснете незабавно сайта или територията на къмпинга.

УСЛОВИЯ НА ДОСТЪП
Сайтът е достъпен само за лица и субекти, които могат да изготвят правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство. Без ограничения на гореспоменатото Сайтът и предлаганите от него услуги не са достъпни за непълнолетни лица. Ако не отговаряте на условията, не трябва да използвате Сайта. Вие гарантирате, че сте на възраст от осемнадесет (18) или повече години, за да направите резервация за стая на този Сайт. Ако сте на възраст под 18 години, може да се свържете директно с Къмпинга за съдействие.
Също така гарантирате, че сте законно упълномощени да правите резервации за пътуване и/или покупки за Вас или друг човек, от чието име сте упълномощени да действате. Можете да използвате този Сайт единствено за да правите законни резервации или покупки, както и не може да използвате този Сайт за други цели, включително, без ограничение, за осъществяване на спекулативни, фалшиви или неверни резервации или други резервации, за които се предвижда, че ще има търсене.
Запазваме си правото да анулираме или да променяме резервации, когато изглежда, че клиентът е извършил с измамна или неподходяща дейност или при други обстоятелства, когато изглежда, че резервациите са направени в резултат на грешка или съдържат такава или са в резултат на опит за заобикаляне на политиките, правилата или условията на къмпинга.
Разрешен е достъпа на домашни любимци, като за тях се заплащат допълнително по 10 лв на ден за любимец независимо от вида, породата, големината и продължителността на престоя. 

РЕЗЕРВИРАНЕ НА НОЩУВКА
Резервация на нощувки в къмпинга може да направите след приемането на Общите условия, чрез попълване на резервационната форма на къмпинга, чрез обаждане на телефон 0888 210646, чрез директно договаряне на рецепция, като дадете Вашите Име, Фамилия, адрес на електронна поща и телефон за обратна връзка, спрямо изискванията на Закон за туризма.
При резервация и настаняване, всеки е длъжен да се запознае, приеме и изпълнява задълженията си в Правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта на Къмпинг Царски плаж - Созопол и изложен на видно място на рецепция.
Със заплащането на нощувка на територията на къмпинг Царски плаж - Созопол в брой или по банков път, лицето заплатило декларира, че се е запознал и приел общите условия на Къмпинга и Правилника за вътрешния ред.
За валидна се счита резервация, направена чрез използването на резервационната форма на страницата на къмпинга, приети са общите условия и Правилника за вътрешния ред от страна на резервиращия/клиента и потвърдена от страна на къмпинга в рамките на 3 работни дни след постъпване предварително заплатена сума за резервираните нощувки по сметка на къмпинга.

ПАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
Плащанията се извършват по сметка на ГИБ ЕООД, в лева, с IBАN: BG36 UNCR 9660 1001 3803 08 при Уникредит Булбанк.  

АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при следните условия:
• при анулиране на резервация по-рано от 20 дни от дата на начало на резервацията - 100% възстановяване на заплатената сума;
  при анулиране на резервация между 19 и 5 дни от датата на начало на резервацията - 50% възстановяване на заплатената сума;
• при анулиране на резервация между 4 и 0 дни от датата на начало на резервацията - дължи се 100% от заплатената сума.
При анулиране на вече започната резервация, Къмпинга има право да задържи 50% от заплатената сума за неизползваните нощувки.

При анулиране на резервация отговаряща на условията за възстановяване на сума, сумата се възстановява по банков път в рамките на 40 работни дни след писмено потвърждаване на анулацията от страна на клиента. 

Всички услуги в къмпинга се ПРЕДПЛАЩАТ по банковата сметка на Фирмата.

Забранено е пренаемането и/или преотстъпване ползването на караваните, бунгалата, нощувките на трети лица, нерегистрирани по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга без изричното съгласие на управата. Неизпълнението на това задължение е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на къмпинга. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на управата или упълномощени за това лица от Къмпинга да изведе извън района на Къмпинга нарушителите. С оглед даденото/декларирано съгласие за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица, не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване. Заедно с последиците по-горе, при неспазване на настоящата забрана, лицето дължи на Къмпинга и парична санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева.
Посочените цени за резервация на нощувка са в български лева с включени туристически данък и достъп на едно превозно средство до територията на къмпинга.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Приемаме обработката на Вашите лични данни изключително сериозно. В изпълнение на разпоредбите на Закона за туризма, МВР и съгласно с Общите условия вие доброволно се съгласявате да дадете Вашите и на всички клиенти, посещаващи Къмпинга и използващи услугите на къмпинга: Име и фамилия; Единен граждански номер, номер на лична карта, постоянен адрес ; адрес на електронна поща и телефон за обратна връзка на един от нощуващите.
Събраните данни са обработват само и единствено за целите на изпълнение на разпоредбите на Закона за туризма, МВР и успешното потвърждение на направена резервация.
Със съгласяване с Общите условия на Къмпинга, Вие се съгласявате с начина на обработка на личните данни и давате Вашето съгласие за тяхното използване.
Декларираме, че не предоставяме личните данни на трети страни.
Ако не сте съгласни с количеството и естеството на лични данни, които ние събираме, Ви призоваваме да се откажете от използването на услугите предоставени от Къмпинга и Фирмата.
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласия и до оттеглянето им: изготвяме подходящи за вас предложения за програми и услуги предлагани от къмпинга.
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласие ще намери отражение върху предлагането на съответните услуги по предоставянето на съответните програми. Ние имаме голямо портфолио от предлагани програми и услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички програми и услуги, които ползвате.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПОТРЕБАТА НА МАТЕРИАЛИ
Всички материали, които се съдържат в Сайта на Къмпинга, са собственост с търговско право на Фирмата или филиалите на Фирмата, или свързаните с фирмата компании и/или на лицензодатели от трета страна.
Никой от материалите от Сайта или друг интернет сайт, притежаван, управляван, лицензиран или контролиран от нас или свързаните с нас лица, не може да бъде копиран, събиран, възпроизвеждан, повторно публикуван, качван, публикуван, предаван или разпространяван по какъвто и да е начин без изричното наше съгласие.
За целите на тези правила е забранена употребата на такива материали, на който и да е друг уеб, интернет, интранет, екстранет или друг сайт или компютърна среда, без изличното съгласие на собственика. 
Всички материали качени на сайта, като снимки, текст, описания, карти и т.н. са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителността.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
ВИЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА НА КЪМПИНГА НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК. СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДЛАГАТ „КАКТО СА“ И ВЪЗ ОСНОВА НА НАЛИЧНОСТТА БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, КОИТО ДА СА ИЗРАЗЕНИ ПРЯКО, ДА СЕ ПОДРАЗБИРАТ ИЛИ ДА ИМАТ ЗАКОНОВ ХАРАКТЕР.
НЕ ПРАВИМ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ ПОТВЪРЖДЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ПОЛЕЗНОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТА ИЛИ НА ДРУГ СВЪРЗАН КЪМ НЕГО САЙТ. 
Изрично се отказваме от отговорност за точността, съдържанието или наличността на информация, която може да се намери на сайтовете, които имат връзка към или от Сайта. Не можем да гарантираме, че ще бъдете задоволени от продуктите или услугите, които закупите от Сайта или от сайт на трета страна, който има връзка към или от Сайта, или от съдържание на трета страна на Сайта. 

Може да Ви забраним участието в/или използването на Сайта и услугите на Къмпинга, ако по наше усмотрение сте демонстрирали незачитане на това споразумение или намерение да подразните, оскърбите, заплашите или тормозите което и да е друго лице, или сте действали по нелоялен или по друг подривен начин.
Също така си запазваме правото да отказваме услуги, да премахваме или да редактираме съдържание или да анулираме поръчки по наше усмотрение.

ОПАЗВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ВЕЩИ И СОБСТВЕНОСТ Е ИЗЦЯЛО ВАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ФИРМАТА НЕ МОЖЕ ДА ПОЕМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА:КРАЖБА, ЗАГУБА, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА И Т.Н.

Въпреки че се стараем съдържащите се на сайта описания за продукти да бъдат актуални и точни, не гарантираме и не декларираме, че описанията на продуктите на сайта са точни, пълни, актуални или надеждни по какъвто и да е начин. В случай че даден продукт в Сайта е недостатъчно добре описан и не сте го използвали, по ваше усмотрение може да го върнете съгласно правилата за връщане на доставчика.

Сайтът може да съдържа технически неточности, типографски грешки или пропуски във връзка с информация, показана на Сайта, включително и без ограничение във връзка с цени, такси или наличност, приложими за вашата транзакция. Фирмата не носи отговорност за всички типографски, фотографски, технически или отнасящите се до цените (включително и грешно обявените хотелски цени) грешки на нашия сайт. Фирмата си запазва правото да прави промени, корекции и/или подобрения на Сайта, както и на описаните с такава информация продукти и програми, по всяко време без предупреждение, включително след потвърждаване на резервацията.

ДОСТЪП И ВМЕШАТЕЛСТВО
Забранява се използването на робот, паяк, друго автоматично устройство или ръчен процес за наблюдаване или копиране на сайта или на съдържание, или информация (включително информацията), които се съдържат в него, без предварително изрично писмено съгласие от наша страна.
Съгласявате се, че няма да използвате някакво устройство, софтуер или практика, за да пречите на правилната работа на Къмпинга и Сайта или на която и да е транзакция, която се осъществява чрез тях.
Съгласявате се, че няма да копирате, възпроизвеждате, променяте, изменяте, създавате производни продукти или показвате публично каквото и да е съдържание (освен дадена информация, за която имате интерес като собственик) от сайта без предварително изрично писмено съгласие от наша или от подходящата трета страна.
Информацията (включително Информацията), която ни предоставяте (1) не трябва да съдържа вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, ботове или други практики на компютърно програмиране, които имат за цел да вредят, да възпрепятстват необратимо, да прихващат скрито или да изземват дадена система, данни или информация и (2) не трябва да създава отговорност за нас или да ни причинява загуба (цялостно или частично) на услугите на интернет доставчиците ни или други доставчици.
ДОСТЪПА ДА КЪМПИНГА СЕ ДАВА СПРЯМО ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СТЕ НИ ДАЛИ И СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯТ РЕД.
Съгласявате се, че няма да причинявате нарочни щети, увреждане на имущество, в това число и увреждане на имущество на трети страни, унищожавате прозорци, врати и оборудване собственост на Къмпинга, Фирмата и трети страни, като при констатирането на такива щети Вие се съгласявате да възстановите цялата стойност на увредените вещи и собственост, както и всички разходи възникнали в случай на искове към Вас – такси на съдилища, адвокатски хонорари, административни наказания, глоби, обезщетения към трети лица и подобни.
Съгласявате се да не петните името, не обиждате, не нанасяте щети по реномето на Къмпинга и Фирмата и не нанасяте неимуществени щети на Фирмата, Къмпинга и трети лица свързани с Къмпинга по какъвто и да е било начин в писмен, устен и/или електронен вид.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Тези условия са в сила, докато не бъдат прекратени от някоя от страните. Можете да прекратите тези правила по всяко време, като спрете да използвате Къмпинга и Сайта и унищожите всички материали и цялата свързана документация, копия независимо дали са направени по правилата на това споразумение или по друг начин.
Достъпът ви до Къмпинга и Сайта може да бъде прекратен от наша страна незабавно без предупреждение, ако по наше усмотрение не спазвате дадено правило или клауза на това споразумение.
При прекратяването трябва да спрете да използвате Сайта и да напуснете незабавно по собствена воля територията на Къмпинга.
Независимо от прекратяването на това споразумение вие приемате и се съгласявате, че тези права и задължения, които по своя характер са замислени да останат в сила и след прекратяването на това споразумение, за да бъдат напълно оперативни, ще останат в сила след прекратяването на споразумението включително и следните клаузи: (1) Ограничения на употребата на материали (2) Изявления (3) Отказ от отговорност (4) Обезщетяване (5) Ограничения на отговорността (6) Освобождаване от отговорност (7) Достъп и вмешателство (8) Известие и процедура за предявяване на искове за нарушение на търговско право (9) Форум (10) Липса на посредничество и (11) Спазване на законите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани по усмотрение на Фирмата и само в писмена форма на сайта на Къмпинга с адрес www.созопол.com без да е необходимо предварително уведомяване.
Настоящият Договор може да бъде прекратен при невъзможност за изпълнение на услугите вследствие на причини, за които не отговаря нито една от страните или форсмажорни обстоятелства, като война, земетресение, пожар, природни бедствия и др.
Всички искове за обезщетение и връщане на пари следва да се заяват писмено, чрез изпращането на писмо до : „ГИБ“ ЕООД, ул. Метличина поляна, бл. 38, вх. А, ет.1, ап.3, на вниманието на Павел Георгиев или чрез е-мейл на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Всички спорове възникнали във връзка с изпълнението на настоящите Общи условия, се уреждат по доброволен път чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие те се отнасят за решаване пред съда.
За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.